В прозата обособена композиционна част, в която авторът изразява свои чувства и мисли, породени от силен драматизъм и емоционалност, се нарича:

Правилно! 🎉 80% са отговорили правилно